CHIEVE PACE LANNING

KNOWLEDGE

OUR VISION & MISSION...ASP BANGKOK

VISION

เราต้องการเป็นผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านภายใต้ CONCEPT TOTAL DESIGN

 

MISSION

- ลูกค้า

เราจะดูแลลูกค้าของเราให้ได้รับความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ออกแบบ , ก่อสร้าง หลักการบริหารงานเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต

 

- จรรยาบรรณ

เราจะคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์

 

- พนักงานและแรงงาน

เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงานและแรงงาน ซึ่งเปรียบเสมือนญาติพี่น้องของเราเอง เราจะมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของธุรกิจ

เราจะพัฒนาคนของเราให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับลูกค้าของเรา และสังคมของเรา

 

- คู่การค้า  

เราจะสร้างพันธมิตรและเป็นมิตรกับคู่การค้า โดยเน้นการค้าขายที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ตลอดไป

 

- เทคโนโลยี  

เราจะศึกษาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุนในการบริหารงาน

 

- สังคม  

เราจะเป็นบริษัทที่จะไม่เอาเปรียบสังคมจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและช่วยเหลือสังคม ตามศักยภาพที่เรามี อย่างสม่ำเสมอ และตลอดไป

 

- สิ่งแวดล้อม

เราจะเป็นบริษัทที่จะไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมโดยการเลือกสรรวัสดุที่ไม่ทำลายมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เราจะรณรงค์ให้พนักงานของเราและประชาชนทั่วไปรักสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ต่อไป

 

 

#ASPBANGKOK #รับออกแบบบ้าน #รับสร้างบ้าน #รับออกแบบตกแต่งภายใน #TEL.0-2931-4100-2/ 092-881-4554#ARCHITECTURE #CONSTRUCTION #INTERIOR  #LANDSCAPE #RENOVATE

Copyright © 2012 ASPBANGKOK. All Rights Reserved.