CHIEVE PACE LANNING

KNOWLEDGE

การให้บริการของ บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จํากัด

 

MAKING DESIGN SERVICES SYSTEMS ให้บริการทำและออกแบบเฟอร์นิเจอร์และงานระบบ

บริการทำและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Built-in และแบบลอยตัว รับเหมางาน Renovate รื้อถอน บริการวางระบบท่อน้ำประปา การวางระบบไฟฟ้า เป็นต้น

 

INTERIOR DESIGN CREATION บริการออกแบบบ้านและสร้างสรรค์งานตกแต่งภายใน

บริการออกแบบบ้านและสร้างสรรค์งานตกแต่งภายใน INTERIOR ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความสามารถ เราจะให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการทำงาน เน้นประสิทธิภาพของงานและความปลอดภัยในการทำงาน เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 

COUNSELING SERVICES บริการการให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน

บริการให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน รวมไปถึงการบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสถาปัตยกรรม

การออกแบบตกแต่งภายในเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างตรงจุด

 

“ WORK MORE THEN TASTE ”

ARCHITECTURE CONSTRUCTION INTERIOR   LANDSCAPE RENOVATE

 

Copyright © 2012 ASPBANGKOK. All Rights Reserved.