CHIEVE PACE LANNING

KNOWLEDGE

การเตรียมที่ดินในการปลูกสร้างบ้านกับ ASP BANGKOK

๐ที่ดินต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หากอยู่นอกเขตดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
 
๐ที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ในกรณีผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 
๐ที่ดินปลูกสร้างต้องมีทางให้รถหกล้อใหญ่ สำหรับส่งของเข้าสะดวก หากเข้าไม่ได้ลูกจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 
๐ถ้าที่ดินปลูกสร้างอยู่ในที่ส่วนบุคคล จำเป็นต้องเสียค่าผ่านทาง ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าผ่านทางและค่าประกันความเสียหาย
 
๐ที่ดินที่จะปลูกสร้างจำเป็นต้องมีบริเวณสำหรับสร้างบ้านพักคนงาน และเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ถ้าไม่มี  ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในส่วนนี้
 
๐ที่ดินที่จะปลูกสร้างต้องเป็นที่ดินที่พร้อมสำหรับการปลูกสร้างคือไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม ต้นไม้ ต้นหญ้า ระดับพื้นดิน หากมี ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
 
๐ที่ดินที่จะปลูกสร้าง ต้องมีเมนไฟฟ้าและน้ำประปาผ่านถึง
 
๐หากสถานที่ปลูกสร้าง มีความจำเป็นต้องใช้เสาเข็ม และฐานรากที่แตกต่างจากแบบมาตรฐานของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
 
(ในกรณีที่เพิ่มขึ้น)
 
****************************************************
 
ASP BANGKOK ยินดีให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในแบบครบวงจร
 
โทร : 0-2931-4100-2 / 092-881-4554
 
#‎ASPBANGKOK #‎รับออกแบบ #‎สร้างบ้าน #‎ตกแต่งภายใน #‎TEL.0-2931-4100-2 #www.aspbangkok.com #‎ARCHITECTURE #‎CONSTRUCTION #‎INTERIOR #‎LANDSCAPE #‎RENOVATE
Copyright © 2012 ASPBANGKOK. All Rights Reserved.