A.S.P. BANGKOK

CALL US: (066) 029314100

ออกแบบบ้านใหม่กับ ASP BANGKOK
จะต้องทำอย่างไร

g178.png

ออกแบบบ้านใหม่กับ ASP BANGKOK จะต้องทำอย่างไร

ASP BANGKOK มีทีมงานสถาปนิก วิศวกร และนักเคหะการ พร้อมที่จะออกแบบบ้านใหม่เฉพาะคุณ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการ ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม งบประมาณ และการก่อสร้าง ดังนี้ 1.การให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ (ฟรี)

1.1 สอบถามข้อมูลความต้องการต่างๆ ของคุณ

– พื้นที่ใช้สอย ห้องต่างๆ ทั้งขนาดและจำนวน

– วัสดุก่อสร้างเช่น พื้น ผนัง ผ้า หลังคา สุขภัณฑ์ สี และอื่นๆ        

– รูปแบบบ้าน      

– ขนาดที่ดิน            

– งบประมาณ

– ระยะเวลาที่ต้องการเริ่มก่อสร้าง        

1.2 #ASPBANGKOK จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้เบื้องต้น เพื่อให้ท่านทราบถึงขนาดของบ้าน รูปแบบบ้าน วัสดุก่อสร้างที่ใช้

และงบประมาณของการก่อสร้างโดยประมาณ (บวก/ลบ 10%) ซึ่งจะต้องยอมรับเป็นที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย เพื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

2. การเริ่มดำเนินการและมัดจำ 

เมื่อท่านได้ตกลงในหลักการตามข้อ 1. แล้ว และได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับ #ASPBANGKOK ท่านวางมัดจำเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

เพื่อ #ASPBANGKOK จะได้ดำเนินการออกแบบตามขั้นตอนข้อ 3. ต่อไป

 

3. การออกแบบ

ดำเนินการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนแบบเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการเขียนแบบใช้เวลาประมาณ 30-45 วันดังนี้

3.1 การศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบร่าง ครั้งที่ 1

3.1.1 การรับข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อ 1.                        

– สำเนาโฉนดที่ดิน (ควรจะเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบ้าน)

– แผนที่โดยสังเขปที่ตั้งที่ดิน              

– ความต้องการเกี่ยวกับตัวบ้าน เช่น รูปแบบบ้านพื้นที่ใช้สอย วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ โดยละเอียด

– งบประมาณการก่อสร้างที่ตกลงกันในข้อ 1.2   

3.1.2 การวิเคราะห์รูปแบบบ้านที่เหมาะสมกับคุณ     

– สำรวจที่ดิน

– วิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมความต้องการ ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม งบประมาณก่อสร้าง                  

– นัดคุณและครอบครัว เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ พร้อมการออกแบบร่าง ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้นต่างๆ

3.2 การออกแบบร่างครั้งที่ 2 ปรับแก้ไขจากข้อ 3.1 พร้อมเสนอรูปด้าน     

3.3 การออกแบบร่างครั้งที่ 3 ปรับแก้ไขจากข้อ 3.2 พร้อมเสนอรูปแบบ 3 มิติเพิ่ม

3.4 เสนอแบบครั้งสุดท้าย พร้อมรายการวัสดุและราคา

 

4. การทำสัญญา

เมื่อท่านพิจารณาแบบ รายละเอียด และรายการวัสดุแล้วว่าเหมาะสมกับราคา #ASPBANGKOK จะดำเนินการเซ็นสัญญาปลูกสร้าง

ตามที่สัญญาที่ #ASPBANGKOK ได้กำหนดตามร่างสัญญาของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านให้บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จำกัด

เป็นผู้ปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านใหม่เฉพาะคุณที่สถาปนิกของบริษัทได้เป็นผู้ออกแบบนี้ ทางบริษัท จะคืนค่าจองให้กับท่าน โดยนำเงินที่ท่านชำระค่าจองนี้

เป็นเงินส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้างบ้านจริงทั้งหมด

 

****************************************************

ASP BANGKOK ยินดีให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในแบบครบวงจร

โทร : 0-2931-4100-2 / 092-881-4554

#‎ASPBANGKOK #‎รับออกแบบ #‎สร้างบ้าน #‎ตกแต่งภายใน #‎TEL.0-2931-4100-2 #www.aspbangkok.com #‎ARCHITECTURE #‎CONSTRUCTION #‎INTERIOR #‎‎LANDSCAPE #‎RENOVATE

OUR PROJECT

OUR LATEST
& SELECTED PROJECTS

ที่ดินที่จะปลูกสร้างต้องเป็นที่ดินที่พร้อมสำหรับการปลูกสร้างคือไม่มีสิ่งปลูก
อ่านเพิ่มเติม…

เราจะให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการทำงาน 
อ่านเพิ่มเติม…

เราต้องการเป็นผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านภายใต้ CONCEPT TOTAL DESIGN
อ่านเพิ่มเติม…

 

บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จำกัด  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
อ่านเพิ่มเติม..